In het proces van werving & selectie maakt SalesTalenten gebruik van de Talentenscan om klanten meer inzicht te geven over persoonlijke houding en gedrag in verschillende verkoopsituaties.

De Talentenscan is gebaseerd op de SalesScan van Pawlik, een gevalideerde en erkende methodologie om antwoord te geven op de belangrijkste vragen bij het ontwikkelen van competenties.


Het is een online analyse waarvan de resultaten zijn toegesneden op salescompetenties. Dit zijn niet-vakinhoudelijk competenties die je nodig hebt om de verkoopkennis succesvol in de praktijk te brengen.

In de basic sales scan worden 32 salescompetenties getoetst. De resultaten zijn een moment opname (waar sta je en wat heb je nog te ontwikkelen?).

De individuele meetwaarde per verkoopcompetentie wordt vergeleken met een zogenaamde benchmark (een ideaal profiel). Deze benchmark is vastgesteld door een steekproef van succesvolle salespersonen.


Mogelijke scores zijn: te ontwikkelen, optimaal ontwikkeld en te sterk ontwikkeld.


te ontwikkelen

betekent dat deze verkoopcompetentie bij minder sterk ontwikkeld is dan in de steekproefgroep. Het potentieel met betrekking tot deze competentie is nog niet volledig bereikt en het talent kan met de juiste leeracties nog succesvoller worden.


optimaal

betekent dat deze verkoopcompetentie even sterk ontwikkeld is als in de steekproefgroep. Het talent voldoet wat deze competentie betreft goed aan de benchmark van een salespersoon. Hij/zij beheerst deze competentie op zelfverzekerde wijze en oogst er succes mee in het werk.


te sterk ontwikkeld

betekent dat deze verkoopcompetentie sterker ontwikkeld is dan in de steekproefgroep. Hettalent demonstreert deze competentie en het bijbehorende gedrag sterker of vaker dan nodig is voor een verkoopinspanning. Dat kan betekenen dat hij/zij te veel eist van zichzelf, klanten, collega's, bedrijf of anderen.


Het competentiemodel omvat 32 functiegerelateerde competenties, die in drie clusters zijn onderverdeeld: "Sales, Strategic Sales en Sales Empowerment”.


Sales:
Deze cluster omvat zeven competenties die belangrijk zijn voor een direct en doeltreffend verkoopgesprek. Voor een beter begrip van de situatie stel je je een salespersoon voor die een eerste contact legt, daarna zijn klant leert kennen en een actief verkoopgesprek voert. Het proces van de koude acquisitie tot het binnenhalen van de order en de orderuitvoering brengt een scala van vragen en taken met zich mee.


Strategic Sales :
Dit cluster omvat zeven competenties voor procesgeoriënteerde strategische verkoop en het eigenlijke verkoopgesprek. Het gaat hierbij ook niet langer om de eigenlijke verkoopsituatie, maar om de context, bijvoorbeeld een langlopend.


Sales Empowerment:
Voor een volledig begrip van alle verkoopsituaties zijn bovendien competenties vereist die een verkoper in staat stellen om competent en zelfverzekerd te handelen. Het gaat om de vaardigheden die je verkoopactiviteiten in de eerder beschreven processtappen krachtig en in brede zin ondersteunen. Deze competenties hebben een sterke invloed op zowel het sociale en intermenselijke vlak als op de persoonlijke vaardigheden.